Opis zasad rachunkowości

Opis zasad rachunkowości

W rachunkowości wyróżniamy następujące, ogólnie obowiązujące zasady: zasada memoriału – zasada ta polega na tym, iż w danym okresie ujmuje się w sprawozdaniu i w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa wszystkich operacji gospodarczych, które w tym okresie miały miejsce niezależnie od terminu ich zapłaty, zasada współmierności – jest to zasada polegająca na ujmowaniu w księgach rachunkowych kosztów, które zostały poniesione w celu poniesienia przychodów. Koszty te należy ujmować w tym samym okresie rozrachunkowym, co uzyskane przychody, zasada kontynuacji – zasada ta zakłada, iż dana jednostka będzie kontynuowała swoją działalność w przyszłości i w zakresie, który nie ulegnie zmianie. Doskonale o tych zasadach wie biuro rachunkowe Szczecin.

Zasada ciągłości – jest to zasada, która polega na tym, iż wszystkie przyjęte w danej firmie przepisy odnoszące się do rachunkowości, będą stosowane w sposób ciągły. Dziki tej zasadzie można porównywać sprawozdania finansowe sporządzane w kolejnych latach obrotowych tj. bilans zamknięcia roku obrotowego musi być jednocześnie bilansem otwarcia następnego roku obrotowego, Zasada istotności – zasada polega na tym, że wszystkie zdarzenia, które mają znaczący wpływ na sytuację firmy muszą być ujmowane w sprawozdaniu finansowym czy zasada indywidualnej wyceny – chodzi w niej o fakt, że wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów oraz kosztów z nimi związanych, a także zyski i straty nadzwyczajne ustala się oddzielnie.

Należy również wskazać na zasada obiektywizmu – mówi o tym, iż wszystkie sprawozdania finansowe powinny być oparte tylko na obiektywnych dowodach, zasada wiernego obrazu – to zasada polegająca na tym, że jednostka ma obowiązek wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych tak, by były one zgodne z ich treścią i rzeczywistością. Dzięki tej zasadzie sprawozdanie finansowe rzetelnie i dokładnie oraz w realny sposób prezentuje sytuację finansową i majątkową jednostki, jej wynik finansowy oraz jej rentowność, zasada periodyzacji – zasada ta zakłada, iż zdarzenia gospodarcze należy dzielić na poszczególne okresy czasowe, których one dotyczą, czyli działalność gospodarczą należy ujmować w określonym czasie (rok obrotowy, okres sprawozdawczy), zasada ostrożnej wyceny – zasada ta zobowiązuje firmy do wyceniania zasobów majątkowych firmy oraz źródeł ich pochodzenia w taki sposób, by nie doszło do zniekształcenia wyniku finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *