Co to jest księga przychodów i rozchodów? Kto ją musi prowadzić?

Co to jest księga przychodów i rozchodów? Kto ją musi prowadzić?

Księga przychodów i rozchodów jest jednym z dokumentów służących ewidencji wszelkich operacji gospodarczych. Należy podkreślić, że jest to ewidencja uproszczona. W KPiR księgowane są wszelkiego rodzaju przychody, z przychodami ze sprzedaży na czele. Odnotowuje się w niej również zakup towarów handlowych i materiałów, a także dodatkowe, uboczne koszty związane z tym zakupem. Rejestrowane są w niej ponadto wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wśród których najpotężniejszą grupą są z reguły wynagrodzenia.

Kto musi prowadzić KPiR

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są przede wszystkim osoby fizyczne, które uzyskują przychód związany z pozarolniczą działalnością gospodarczą i jako formę opodatkowania wybierają zasady ogólne albo podatek liniowy. KPiR powinny prowadzić także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto za miniony rok obrotowy nie przekraczają 1200000 euro (równowartość w walucie polskiej).

W jaki sposób założyć KPiR?

Księgę przychodów i rozchodów zakłada się z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można założyć ja także na pierwszy dzień styczna danego roku podatkowego. W ciągu dwudziestu dni od momentu założenia księgi każdy podatnik zobowiązany jest złożyć stosowną informację w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Podobne zasady obowiązują podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali z opodatkowania zryczałtowanego albo prowadzili księgi rachunkowe.

Jeżeli księga prowadzona jest dla spółki partnerskiej, cywilnej lub jawnej osób fizycznych nie prowadzi się jej oddzielnie dla każdego ze wspólników. Natomiast każdy wspólnik powinien zgłosić te formę opodatkowania w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Zapisy w księdze przychodów i rozchodów powinny być dokonywane na bieżąco, raz dziennie. Najlepiej dokonywać ich na zakończenie dnia, ale istnieje również opcja wprowadzania zapisów do księgi w dniu następnym, jednak nie później, niż przed rozpoczęciem działalności. W przypadku prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe, zapisy mogą być dokonywane w porządku chronologicznym, w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Księgę przychodów i rozchodów przechowuje się w miejscu wykonywania działalności, lub miejsca określonego przez podatnika, jako siedziba firmy. Jeżeli prowadzenie księgi dokonywane jest przez biuro rachunkowe, miejscem jej przechowywania może być zarówno siedziba firmy, jak i siedziba biura. Jednak w tym drugim przypadku, należy zgłosić nazwę i adres biura we właściwy urzędzie skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *